Skip to content

מיסים – שאלות נפוצות

מיסים - שאלות נפוצותבישראל רב השכירים פטורים מהגשת דו"ח למס הכנסה הדיווח למס הכנסה נעשה בעזרת המעסיקים דרך תלושי השכר. החיסרון בכך הוא שבמקרה בו נוצר מצב בו לשכיר מגיע החזר מס הוא לא מקבל אותו אלא אם כן הוא פונה למס הכנסה ומבקש החזר כסף. ישנן מקרים מועטים ששכיר נקלע לחוב במס הכנסה במקרה כזה החברות שעוזרות בהגשת הדו"ח למס הכנסה לא יגישו אותו. העיקר שלא להגיע למצב שתריכים הלוואה לכל מטרה כפי שקורה עם הרבה אנשים.

איך מחושב מס הכנסה לאורך השנה?
למרות שמס ההכנסה מנוכה מהשכר כל חודש – החישוב הסופי של המס הוא שנתי. בד"כ תוכנת חישוב המשכורות אצל המעביד מבצעת תיקונים אוטומטיים במהלך השנה, כך שבחודש דצמבר, סך הניכויים החודשיים לאורך השנה תואם.את החיוב השנתי במס. לכן, במקרה בו הפסיק עובד את עבודתו ולא המשיך בה עד סוף השנה הרי שכמעט תמיד הוא זכאי להחזר מס.

האם לחיילים יש הקלות במס?
חייל משוחרר משירות חובה (כולל שירות לאומי) זכאי בשנתיים שלאחר שחרורו לשתי נקודות זיכוי לחודש אם שירת שנתיים לפחות, ולנקודת זיכוי אחת לחודש אם שירת פחות משנתיים אך לפחות שנה אחת.

עבור כמה שנים אפשר להגיש בקשה להחזר מס?
עבור 6 שנים, חשוב להדגיש שעל סכום ההחזר מתווספים גם ריבית והצמדה.

למי כדאי לעשות תאום מס ?
כל שכיר ששילם מס הכנסה ואשר שעבד רק חלק מהשנה, או הפקיד באופן עצמאי בקופת גמל, או שיש לו בן משפחה הסובל ממחלה קשה/פיגור/נכות, וכן מקרים נוספים, ראוי שיעשה תאום מס.

אילו טפסים נחוצים לביצוע תיאום המס ובדיקת הזכאות להחזרי מס לשכירים ?
הטפסים הנחוצים לשכיר הינם טופסי 106 מכל מקום עבודה בו עבדת במהלך שנת המס. במידה והשכיר הפקיד במעמד של עמית `עצמאי` בקופות גמל (לא דרך המעסיק) נחוץ לו גם אישור ההפקדה בקופות. היה ולשכיר היו גם הכנסות נוספות מהם נוכה מס במקור, נחוץ גם `אישור על ניכוי מס הכנסה במקור` המתקבל מהגוף ששילם. קרא על פטור ממס, לבירור זכאותך.

מהו טופס 106?
טופס 106 צריך להישלח או להינתן לכל שכיר על-ידי כל אחד ממקומות העבודה בהם הוא עבד במהלך השנה האחרונה. הטופס מסכם את סך כל ההכנסות, ההפרשות והתשלומים למס הכנסה שביצע העובד דרך מקום עבודתו. הטפסים נשלחים בדרך כלל במהלך ינואר עד מרץ בגין שנת המס הקודמת. כלומר בינואר עד מרץ 2007 אנו אמורים לקבל את טפסי ה- 106 בגין שנת 2006. במידה וטרם התקבל הטופס אל תתבייש, צור קשר עם המעביד ועמוד על זכותך לקבל את הטופס. אי-מתן הטופס הינה עבירה.

ברשותי טופס 106 כיצד מזינים את הנתונים בטופס תיאום המס?
בטופס 106 בצמוד לרוב הסכומים מופיע מספר קוד/סמל. יש להזין את הסכום הכספי הצמוד לקוד מסויים בתא לידו מופיע אותו מספר קוד. במידה וישנם יותר ממעסיק אחד יש למלא בהתאם ובאופן מצרפי את הנתונים. הטופס עליו מוגש תיאום המס ליחיד מופיע באתר האינטרנט של מס-הכנסה.
הטופס ליחיד מספרו 1301 והוא מופיע בכתובת:

נקודות זיכוי מה משמעותן ומי זכאי להן?
נקודות זיכוי הן פטור מתשלום מס הכנסה. כל נקודת זיכוי שווה כ-180 ₪. כך לדוגמא מי ששילם מס הכנסה בשיעור של 1000 ₪ ועתה קיבל עוד שתי נקודות זיכוי נוספות. הרי שמעתה ישלם רק 640ש"ח בחודש. נקודות זיכוי נקבעות לפי מצב משפחתי, מספר ילדים, מין ועוד.