Skip to content

מימון לעסקים

מימון לעסקיםכל עסק שהוא, גדול כקטן, יזדקק בשלב מסוים למימון. הסיבות לכך רבות ומגוונות, החל מקשיים בתזרים המזומנים וכלה בפתיחת סניף נוסף. ישנם מוסדות פיננסים רבים המסייעים בביצוע מימון לעסקים, בין אם המימון הוא בסכום כספי גבוה לטווח ארוך ובין אם הוא בהיקף קטן לטווח קצר. הבנקים ידועים לזהות הזדמנויות עסקיות ויש סכוים גדולים לקבל הלוואות.

הדרכים בהן ניתן לבצע מימון לעסקים

איזון בין הכנסות להוצאות – כאשר לבעל עסק יש איזון או רווח כתוצאה מהכנסות העסק, וההוצאות אינן גורמות לגירעון, זהו המצב האידיאלי. איזון כלכלי נכון, אשר רצוי שיעשה על ידי ייעוץ כלכלי מגורם פיננסי חיצוני, יוביל לביצוע הטוב ביותר של הלוואות לעסקים בתנאי טובים.
הגדלת מסגרת האשראי – מסגרת האשראי, המכונה גם אובליגו, מאפשרת מימון לצרכים רבים הנדרשים בעסק. הגדלתה מאפשרת ביצוע מימון לעסקים על פי צורכיהם השונים. עם זאת, כלכלנים אינם ממליצים על דרך מימון זו, מאחר והיא מערערת את השוטף ומסכנת מקורות כספיים במקרים דחופים.
הלוואות בנקאיות – בנקים רבים מציעים הלוואות מגוונות לעסקים הכוללות, בין היתר, אשראי לטווח קצר וארוך, המתפרסים על פני תקופה של עד חמש שנים וקרנות מימון למיניהן. ההלוואות המוצעות הינן בתנאים שונים, בין אם בתוספת ריבית משתנה או קבועה ובין אם צמודות למדד או למטבע חוץ, בהתאם לצורכי העסק ולמצב הכספי בו הוא נתון.
מקורות מימון חוץ בנקאיים – ישנם מוסדות פיננסיים רבים המציעים קרנות הלוואות המסייעות בביצוע מימון לעסקים בכל הגדלים. יחסית להלוואות הבנקאיות, ההלוואות מגורם חיצוני הן בתנאים גמישים יותר. עם זאת, יש לקחת בחשבון שתהליך קבלת הלוואה מקרן חיצונית נמשך זמן רב יותר ויש להיערך אליו בהתאם.
משקיע חיצוני – אדם או מוסד חיצוניים, התורמים מכספם למימון העסק, נקראים משקיעים חיצוניים. המשקיע החיצוני יחלוק עם בעל העסק בסיכון הכלכלי, בדרך כלל תמורת מניות בעסק.
ליסינג – חברות הליסינג השונות עוזרות בביצוע מימון לעסקים בתחומים ספציפיים, כגון כלי רכב, ציוד ומכשור. בעל העסק חוכר נכס מסוים, על פי צרכיו, למשך תקופה של מספר שנים קבוע מראש. בסוף תקופת ההתקשרות בעל העסק יכול לבחור אם לרכוש את הנכס במחיר סמלי או להחזירו לחברת הליסינג. דרך זו מועילה ביותר, בייחוד אם בעל העסק בוחר לבצע עסקאות ליסינג תפעולי, בהן תחזוקת הנכס נכללת בתשלום ההחכרה. בצורה זו ניתן לחסוך חלק מהתקציב שיועד לצורכי תחזוקת והחלפת נכסים ולנצלם לצרכים אחרים.

טיפים לביצוע נכון של מימון לעסקים

ביצוע מימון לעסקים יעיל ונכון נעשה על ידי מחקר מקדים של מה כדאי ולא כדאי לעשות כאשר מבקשים מימון. יש להתאים את המימון לצורכי העסק ולבחון מהם הצרכים המהותיים בעסק הזקוקים למימון. כמו כן, יש לבדוק מהו הזמן הטוב ביותר לבקשת מימון ומהו הסכום המקסימלי שכדאי לבקש. אם המימון נעשה בעיתוי לא טוב או בסכום שקשה להחזיר, הדבר יוביל לערעור יציבות העסק ואף למפלתו. בנוסף, מרבית המוסדות המסייעים בביצוע מימון לעסקים דורשים הגשת תכנית עסקית בכדי לבחון את היכולת העסקית ואת ההון בעסק. כדאי להפקיד את הכנת התכנית העסקית בידי מומחים פיננסיים. בנוסף, בקשת מימון ממוסדות פיננסיים, בעיקר מהקרנות השונות, כלולה בהגשת טפסים למיניהם. יש לזכור למלאם כהלכה ולהגישם בזמן, בכדי למנוע עיכובים או דחיות