Skip to content

מחזור משכנתא

מחזור משכנתאבמשך השנים קורה שמשכנתא שלקחנו כבר לא כדאית בגלל הריבית שירדה. כאן זה המקום לבדוק את הכדאיות של מחזור משכנתא, דבר שיכול להביא לנו לחיסכון חשוב בתשלום החודשי של החזר משכנתא.
ככל שהריבית גבוהה יותר וככל שמשך ההלוואה ארוך יותר כך סך התשלומים עולה. הלוואת שנלקחו בעבר בריבית משתנה שהייתה זולה פתאום מתייקרות והריבית עולה. בתקופות בהם הריבית במשק יורדת וניתן להשיג הלוואות זולות יותר (בריבית נמוכה יותר). את כל הלוואה ארוכות טווח יש לבדוק מדי תקופה ולשפר את התנאים.

דוגמא: על הלוואה של 250,000 ש"ח ל-25 שנה תשלמו את הקרן (250,000 ש"ח) ובנוסף תשלמו הוצאות ריבית בסך כ-210,000 ש"ח (סה"כ 460,000 ש"ח). זאת לפני הצמדות וללא תשלום עבור ביטוחים. לעומת זאת על הלוואות לעובדי מדינה באותו סכום (250,000 ש"ח) עם ריבית של 4.5% ל-15 שנה. תשלמו את הקרן (250,000 ש"ח) וריבית בסך כולל של כ- 94,000 ש"ח (סה"כ 344,000 ש"ח).

שלושה מצבים שכדאי לעשות מחזור משכנתא:
1. כאשר ניתן להשיג הלוואה בריבית נמוכה יותר
2. כאשר רוצים להקטין את התשלום החודשי עקב מצוקה כלכלית או מכל סיבה אחרת.
3. כאשר רוצים להקטין את סך תשלומי הריבית ולקצר את תקופת ההלוואה (במקרה זה אפשר להגדיל את התשלום החודשי כך שמשך ההלוואה יתקצר).

מסקנה: באופן עקרוני מחזור משכנתא כדאית כדי להחליף הלוואה בריבית גבוהה עם הלוואה בריבית נמוכה אם אי אפשר להוריד ריבית כדאי לקצר את משך ההלוואה ראה מחשבון השקעה בהלוואות.

איך עושים מחזור משכנתא:
א. ראשית בדקו את האופציות השונות ואת יכולת ההחזר העדכנית שלכם בעזרת טבלת תקציב משפחתי. ב. השוו את החלופות השונות (החדשות)העומדות לרשותכם בעזרת מחשבון השוואת הלוואות.
ג. לאחר מכן בררו מהו מחיר החלפת המשכנתא – כי הרי גם ללקיחת הלוואה חדשה יש מחיר של פתיחת תיק ביול וכד' וכן לעיתים יש מחיר גם לסגירת המשכנתא הישנה אז שאלו את פקיד הבנק מה העלות והתמקחו על המחיר.
ד. בדקו את הכדאיות הכוללת בעזרת מחשבון החלפת משכנתא. כסף לא צומח על העצים!